Homofili og lespisk samliv – er det Guds vilje?

Jan Arntsen – nov 05

Vi leser i Guds Ord om denne synd som først blei kjent i Sodoma 1 Mo 19:1- 13

Hva sier Guds Ord om denne synd?

”Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet” 3 Mo 18: 22

”Uttrykket i deres ansikter vidner mot dem, og om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de dølger den ikke; ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke!”

Jes 2:9 (Profeten taler om ulykken på dommens dag)

Tiden nærmer seg – dommens dag er ganske nær. Vi kan i dag høre de samme rop, som i Sodoma.

”..likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øyne som et eksempel, idet de lider en evig straff. Og dog gjør også disse like ens; idet de går i drømme, gjør de kjødet urent, ringeakter herredømme, spotter høye makter.” Jud 1: 7-8

Vi kjenner igjen de som nu fritt taler om sin synd (homofili og lespisk adferd).

Det er kommet så langt at det nesten er blitt en betingelse å dyrke denne synd, for å få talerett i en kirke. De skjemmes (dølger) ikke.

”Og de ropte på Lot og sa til ham: Hvor er de menn som er kommet til deg i natt? Før dem ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!” 1 Mo 19: 5

Hvor finner vi dagens Sodoma og Gomorra folk? Vi finner dem både utenfor og innenfor de menneskelage kirkebygg.

Apostelen Paulus taler en profetiske dom , ved å utdype den noe nærmere; (i dag kjenner vi disse ”vise” og vi hører dem daglig. De er frukter fra skjøgen og har sin pave som leder.)

”Mens de gjorde seg til av å være vise, blev de dårer, og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort med et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr.” Rom 1: 22-23

(vi kjenner igjen alle de som i navnet av Gud, dyrker sin gjerning i homofili og synd)

”Derfor gav også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom, de som byttet Guds sannhet bort med løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.” Rom 1: 24-25

”Derfor gav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sine lyster efter hverandre, så at menn drev skjenselverk med menn, og fikk på seg selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. Og likespm de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige”

Paulus avslutter ved å si;

”slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.” Rom 1:26-32

Dommen over denne vederstyggelighet, som Gud kaller den, stå klart skrevet;

”Eller vet Dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horekarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen,

eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.” 1 Kor 6: 9-10 (og synder mot naturen)

Apostelen Peter taler om den samme synd;

”aller mest dem som går efter kjød i uren lyst og forakter herredømme” 2 Peter 2: 1-22

Og om de som støtter denne vederstyggelighet og fornekter Guds Ord om denne synd;

”Det var bedre for ham om det var hengt en kvernsten om hans hals, og han var kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små” Luk 17: 2

“Der skal ikke være nogen tempelskjøge blandt Israels døtre og der skal ikke være nogen tempelboler blandt Israels sønner.” 5 Mo 23: 17

På dommens dag nytter det ikke å si at ”vi fattet et vedtak innen kirken som tilsa at dette ikke var synd – derfor har vi handlet etter vår egen fornuft” Disse veiledere vil stå ovenfor Guds dom. Og da skal han si;

”Mange skal si til meg på hin dag: Herre! Herre! Har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra meg, Dere som gjorde urett!” Matt 7: 22-23

Den eneste overtredelse som verden har lovfestet som ulovlig/straffeskyldig er dyrevernsloven. Guds Lov har verden glemt.

”Du skal ikke ha omgang med noget dyr, for da blir du uren; heller skal ikke en kvinne la noget dyr ha omgang med seg; det er skamløs ferd.” 3 Mo 18. 23


Tilbake til Norske siden